پروژه تعمیرات فاز 2 مدرسه یادگار رجایی دشت الموت غربی

نام پروژه:

تعمیرات فاز 2 مدرسه یادگار رجایی دشت الموت غربی

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
رجایی دشت الموت غربی
تاریخ شروع
تاریخ پایان