پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار خرمدشت

نام پروژه:

احداث ایستگاه تقلیل فشار

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
محل احداث
خرمدشت
تاریخ شروع
1401/11/16
تاریخ پایان
1402/09/01