پروژه استانداردسازی گرمایشی لادنبخش

نام پروژه:

استانداردسازی گرمایشی لادنبخش

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان تهران
محل احداث
منطقه 5 تهران
تاریخ شروع
تاریخ پایان
1401/09/08