پروژه استاندارد سازی مدارس آبیک

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدارس آبیک

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
آبیک
تاریخ شروع
1402/09/29