پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدارس ناحیه 1 فاز 2

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدارس ناحیه 1 فاز 2

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
ناحیه 1 قزوین
تاریخ شروع
1402/05/12
تاریخ پایان
1402/07/06