پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدارس ناحیه 1

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدارس ناحیه 1

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
ناحیه 1 قزوین
تاریخ شروع
1401/06/09
تاریخ پایان
1401/10/14