پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدرسه علامه حلی

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدرسه علامه حلی

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
آبگرم
تاریخ شروع
1401/08/21
تاریخ پایان
1402/10/20