پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدرسه گلهای انقلاب تهران

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدرسه گلهای انقلاب

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان تهران
محل احداث
منطفه 1 تهران
تاریخ شروع
تاریخ پایان
1401/09/18