پروژه تعمیر و تامین سیستم های گرمایشی مدارس ناحیه 2 کرج

نام پروژه:

تعمیر و تامین سیستم های گرمایشی مدارس ناحیه 2

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان البرز
محل احداث
ناحیه 2 کرج
تاریخ شروع
1401/09/29
تاریخ پایان
1402/04/07