پروژه تکمیل محوطه ساختمان اداری شهرکهای صنعتی

نام پروژه:

تکمیل محوطه ساختمان اداری شهرکهای صنعتی قزوین

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
محل احداث
پونک
تاریخ شروع
1400/02/18
تاریخ پایان
1400/09/14