پروژه تکمیل مدرسه خیری لروند کهریزک

نام پروژه:

تکمیل مدرسه خیری لروند کهریزک

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان تهران
محل احداث
کهریزک
تاریخ شروع
1400/10/30
تاریخ پایان
1401/04/24