پروژه تکمیل مدرسه6 کلاسه سگزآباد

نام پروژه:

تکمیل مدرسه 6 کلاسه سگزآباد

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
سگزآباد
تاریخ شروع
1400/11/04
تاریخ پایان
1402/04/18