پروژه گرمایشی مدارس الموت شرقی 4 باب

نام پروژه:

گرمایشی مدارس الموت شرقی 4 باب

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
الموت شرقی
تاریخ شروع
1398/11/23
تاریخ پایان
1399/07/29