ساخت و تکمیل خانه سنگنوردی قزوین

نام پروژه:

خانه سنگ نوردی قزوین

کارفرما
اداره ورزش و جوانان استان قزوین
تاریخ شروع
1402
وضعیت پروژه
در حال اجرا