پروژه شمس کردان

نام پروژه:

پروژه شمس کردان

کارفرما
اداره نوسازی استان البرز
تاریخ شروع
۱۴۰۲
وضعیت پروژه
در حال اجرا