پروژه مسکونی بلوار اتحاد

نام پروژه:

پروژه مسکونی بلوار اتحاد

پیمانکار
شرکت آتی نگار نما پارسیان
محل احداث
چهارصددستگاه
تاریخ شروع
1403/04/01
تاریخ پایان
درحال اجرا