پروژه مسکونی نرگس

نام پروژه:

پروژه مسکونی نرگس

نام پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
تاریخ شروع
1403/04/30
تاریخ پایان
در دست اجرا